กรมสุขภาพจิต เผยกลุ่มอายุ 20-29 ปี เสี่ยงมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 16.48

กรมสุขภาพจิต เผยกลุ่มอายุ 20-29 ปี เสี่ยงมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 16.48

สุขภาพ กรมสุขภาพจิตจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข ร่วมกับเครือข่ายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้โครงการบ้านเปี่ยมพลัง พร้อมส่งเสริมการใช้วรรณกรรมโอสถ ร่วมกับ สสส. เพื่อเติมพลังใจให้พร้อมก้าวสู่วันพรุ่งนี้ที่เปี่ยมสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การอ่านหนังสือเหมือนเป็นการจัดระเบียบความคิดของตนเอง ซึ่งการอ่านหนังสืออย่างน้อย 6 นาที สามารถคลายเครียดได้ และการอ่านให้เกิดคุณค่าจะต้องอ่านให้ครบทุกองค์ประกอบของหนังสือ ซึ่ง “การอ่านหนังสือให้รู้แล้วไม่เข้าใจ เข้าใจแต่ไม่ปฏิบัติ เท่ากับไม่รู้” โดยแนวคิดหลักของการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต คือ การส่งเสริมให้สุขภาพจิตดีขึ้น และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กอปรกับกรมสุขภาพจิตมีภารกิจหลัก คือ การดูแลระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศไทย พัฒนางานสุขภาพจิตให้ก้าวหน้า สู่การเป็น Mental Health 4.0 และประชาชนรวมถึงบุคลากรมีสุขภาพจิตดี ปัญญาดี มีความสุข ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่กรมสุขภาพจิตขับเคลื่อนเพื่อบรรลุภารกิจดังกล่าวคือ การบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ การอยู่ร่วมกันในสังคม ข่าวสุขภาพ  ไม่แบ่งแยกคนป่วยหรือคนไม่ป่วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากแนวคิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาระบบการสื่อสารสนับสนุนในประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต จุดประเด็นสาธารณะด้านสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพจิต ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตที่เน้นเนื้อหา “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญาและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูจิตใจผ่านการบำบัดรักษาด้วยวรรณกรรม ผ่าน “วรรณกรรมโอสถ” และการสนับสนุนบอร์ดเกม เพื่อเป้าหมายที่สำคัญ คือ ส่งเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง สนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ไร้ที่พึ่งในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ในโครงการบ้านเปี่ยมพลัง สามารถดูแลตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : แอสตร้าฯ จัดแคมเปญ ปาร์คเกอร์แพนด้า คุณหมอบันนี่ สื่อการ์ตูนให้ความรู้โรคหืดในเด็ก